1. ArchDaily
  2. Tt Ky Son

Tt Ky Son

Casa Hillside / TOOB STUDIO

© Lê Anh Đức – Vũ Ngọc Hà © Lê Anh Đức – Vũ Ngọc Hà © Lê Anh Đức – Vũ Ngọc Hà © Lê Anh Đức – Vũ Ngọc Hà + 35

tt. Kỳ Sơn, Vietnam
  • Arquitectos: TOOB STUDIO
  • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  120
  • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2014