1. ArchDaily
  2. Yokosuka

Yokosuka: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

Nowhere but Sajima / Yasutaka Yoshimura Architects

© Chiaki Yasukawa© Chiaki Yasukawa© Yasutaka Yoshimura© Yasutaka Yoshimura+ 16

Yokosuka, Japón

Vivienda en Akiya / Nobuo Araki

© Bauhaus Neo© Bauhaus NeoCortesía de Nobuo ArakiCortesía de Nobuo Araki+ 14

Yokosuka, Japón

Seascape House / Tomoyuki Sakakida Architect and Associates

© Shigeo Ogawa
© Shigeo Ogawa
Yokosuka, Japón

© Shigeo Ogawa© Shigeo Ogawa© Shigeo Ogawa© Shigeo Ogawa+ 18